26.05.2021

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 27.05.2021г. /четвъртък/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

19.10.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 19.10.2020г. /понеделник/  от 17:15ч., стая 106 на Община Разград.

07.10.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 07.10.2020г. /сряда/  от 16:45ч., стая 106 на Община Разград.

27.09.2020

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден в СИК № 172600009, с.Киченица, общ.Разград е открит в 07.00 часа.

27.09.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Частичен/Нов избор за кмет на с. Киченица                                                                            27.09.2020 г. (I тур)
ОИК - Разград Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 656 92    
% гласували   14,02% 0,00% 0,00%
27.09.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 ЧАСА

Частичен/Нов избор за кмет на с. Киченица                                                                            27.09.2020 г. (I тур)
ОИК - Разград Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 656 92 205  
% гласували   14,02% 31,25% 0,00%
27.09.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30 ЧАСА

Частичен/Нов избор за кмет на с. Киченица                                                                            27.09.2020 г. (I тур)
ОИК - Разград Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 656 92 205  321
% гласували   14,02% 31,25% 48,93%
27.09.2020

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден в СИК № 172600009, с.Киченица е приключил в 20:00 часа.

23.09.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 23.09.2020г. /сряда/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

23.09.2020

Нови и частични избори на 27 септември 2020 г.

Право да избират и гласуват в изборите на 27 септември 2020 г. имат българските граждани които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на населеното място, където се произвежда изборът, и имат настоящ адрес на територията на Република България преди 26 март 2020 г.

Кога се гласува?

Избирателите гласуват на 27 септември 2020 г. от 07.00 ч. до 20.00 ч.

Когато в 20.00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч.

Как се гласува?

На таблото пред изборното помещение можете да се запознаете с имената на кандидатите за кметове. В изборното помещение подайте личната си карта на член на комисията, който сверява данните Ви в списъка. Друг член на комисията откъсва от кочана бюлетина, сгъва я, поставя печат на гърба й и Ви я подава. Гласуването е тайно, сам влизате в кабината за гласуване. Гласувате, като поставите знак „X“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване с бюлетината за кмет.

В случай че не желаете да подкрепите кандидат на никоя партия, местна коалиция или независим кандидат, можете да поставите знак в квадратчето пред „Не подкрепям никого“.

Сгънете бюлетината така, че да не се вижда как сте гласували. Излезте от кабината, подайте бюлетината на член на СИК. Той сверява пред Вас дали номерът на бюлетината съответства с номера в кочана, задължително полага втори печат на гърба й и откъсва отрязъка в долния десен ъгъл, който се пуска в непрозрачна кутия. Пуснете бюлетината в прозрачната кутия. Подпишете се в списъка. Вземете личните си документи.

За избирателите граждани на друга държава – членка на ЕС, които не са български граждани, но имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, важат същите правила за гласуване, като освен документ за самоличност, трябва да представят и удостоверение за пребиваване.

С какви документи за самоличност се гласува.

Българските граждани гласуват с лична карта или личен (зелен) паспорт – за родените до 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.

Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

Избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.

Права на избирателя в изборния ден.

Избирателят в изборния ден МОЖЕ:

 • Да поиска да бъде вписан от СИК в избирателния списък, ако не е вписан в него и има право да гласува, след което да бъде допуснат да гласува;
 • Да оспори отказа на СИК да бъде вписан в избирателния списък, ако има право да гласува. Отказът на СИК е писмен, връчва се на лицето и може да се оспори пред ОИК, която се произнася незабавно;
 • Да проследи точното вписване на данните от документа му за самоличност в избирателния списък от член на СИК;
 • Да получи бюлетина от член на СИК, откъсната от кочаните с бюлетините, сгъната по определен начин и подпечатана пред него;
 • След като излезе от кабината със сгънатата бюлетина и я подаде на член на комисията, да следи проверката за съответствие на номера в бюлетината с номера в кочана, повторното подпечатване на бюлетината с печата на комисията и откъсване на отрязъците с номерата на бюлетината, които се пускат в отделна непрозрачна кутия;
 • При сгрешена бюлетина избирателят може да получи нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на избирателя само веднъж. Да следи унищожаването на сгрешената бюлетина, върху която, без да се разгъва, се изписва „сгрешена“, поставя се печат на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК;
 • Да получи разяснения за причините и указания какво да направи, ако е вписан в списъка на заличените лица;
 • Да гласува с придружител, когато има увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представя решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Облекчения за избиратели с трайни увреждания.

Избирателите с трайни увреждания МОГАТ:

 • Да гласуват в определена и обозначена за избиратели с увреждания секция на първи етаж/партер;
 • Да гласуват в свободно избрана от тях подходяща секция;
 • Да гласуват с придружител, когато увреждането им не позволява сами да извършат необходимите действия при гласуването;
 • Да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато са заявили това до 21 септември 2020 г. и са с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
 • Да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!

21.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на вниманието на членовете на СИК № 172600009, назначени за произвеждане на насрочените на 27 септември 2020 г. частични избори за кмет на кметство Киченица

На вниманието на членовете на СИК № 172600009, назначени за произвеждане на насрочените на 27 септември 2020 г. частични избори за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград.

Община Разград уведомява, че е създадена организация в предизборния ден на 26 септември 2020 г. председателя на СИК № 172600009 в присъствието на всички членове, да получи на място в изборното помещение в с. Киченица, общ. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 29 (Ритуална зала) в 16:00 часа изборните книжа и материали необходими им за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград.

14.09.2020

Съобщение

                                                                                                                         

За насрочените на 27 септември 2020 г. частични избори за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, в изпълнение на Решение № 1851-МИ от 30.07.2020 г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомяваме, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да се възползват от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 21.09.2020 г.

до 25.09.2020 г. включително

084 725 330

кметство с. Киченица

084 618 218

Община Разград

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 26.09.2020 г.

084 725 330

кметство с. Киченица

084 618 218

Община Разград

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 27.09.2020 г.

084 725 330

кметство с. Киченица

084 618 218

Община Разград

от 9:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети, телефон за връзка и дали се придвижват с помощни средства.

11.09.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 11.09.2020 г. /петък/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

31.08.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 01.09.2020 г. /вторник/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

26.08.2020

Съобщение за хора с увреждания

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. ОИК - Разград уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

     В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.
     След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.
     Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
     В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.
     Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
     Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

 

21.08.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 21.08.2020 г. /петък/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 29-МИ-НЧ / 07.10.2020

  относно: Насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба с вх.№ 280/30.09.2020г. от Али Нурулов Назмиев – упълномощен Общински председател на партия „Движение за права и свободи“ против Решение № 28-МИ-НЧ/27.09.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

 • № 28 – МИ - НЧ / 27.09.2020

  относно: обявяване резултатите от гласуването за кмет на кметство Киченица, община Разград в частичните избори за кмет на кметство, произведени на 27.09.2020 г.

 • № 27 – МИ - НЧ / 27.09.2020

  относно: Определяне трима членове на ОИК Разград, които да предадат протоколите на СИК и ОИК с резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство Киченица, общ.Разград в Централна избирателна комисия.

всички решения