Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 241-МИ
Разград, 01.12.2023

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

Председателят докладва постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Разград с вх. № 243/01.12.2023 г., с приложено писмо - уведомление от кмета на община Разград г-н Добрин Добрев относно сключен трудов договор и възникнало трудово правоотношение с общинския съветник Хабибе Кязим Расим от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и назначаването й за заместник- кмет по Устройството на територията в Община Разград, считано от 01.12.2023 г.

На основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.

Въз основа на гореизложеното председателят предложи комисията да приеме решение, с което предсрочно да прекрати пълномощията на общинския съветник Хабибе Кязим Расим,  съгласно постъпилото уведомително писмо.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24  във връзка с чл. 458 от ИК и чл. 30, ал. 4, т. 4 , ал. 5, изр. първо и ал. 7 от ЗМСМА, писмо от Председателя на Общински съвет - Разград с вх. № 243/01.12.2023 г. с  писмо – уведомление от кмета на Община Разград с изх. № 65-00-114/01.12.2023 г., въз основа на получените данни от протоколите на СИК и обявеното разпределение по кандидатски листи съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, ОИК Разград

 Р Е Ш И:

 

  1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник Хабибе Кязим Расим от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, обявена за избрана с Решение №  193-МИ/30.10.2023 г. на ОИК Разград, поради назначаването й за заместник- кмет на Община Разград и анулира издадено удостоверение за избран общински съветник № 137-32/06.11.2023 г.

       2. ОБЯВЯВА за избрана  за общински съветник следващата в листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ АДЕВИЕ МЕХМЕД АЛИЕВА.

      На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председателя на общински съвет  - Разград и на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 30, ал. 8 ЗМСМА пред Административен съд ­-  Разград в 7-дневен срок от обявяването му на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Жоро Михайлов Чобанов

* Публикувано на 01.12.2023 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 241-МИ / 01.12.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

  • № 240-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

  • № 239-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Раковски, община Разград.

всички решения