Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЧМИ
Разград, 05.03.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

В Общинска избирателна комисия – Разград е постъпило писмено Предложение с вх.№ 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и извършване на замяна в публикувания списък на упълномощени представители на партии/коалиции/местни коалиции или инициативни комитети.

На основание т.28 от Решение № 1080-МИ/ 12 септември 2019 г. на ЦИК, до изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативния комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

В представеното Предложение са посочени трите имена на оттегления упълномощен представител на коалицията, № и дата на пълномощното, както и списък с имената, ЕГН, № и дата на пълномощното на заявеното за публикуване лице, както следва:

 

собствено, бащино и фамилно име на освободения представител

     № и дата на пълномощното

Мехмед Ридван Мехмед

РЗ-004/26.02.2022

 

собствено, бащино и фамилно име на заявения за публикуване представител

 № и дата на пълномощното

         

Назифе Даудова Алиева

РЗ-005/05.03.2022

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.124, ал.2 и ал.4 ИК, Решение № 1080-МИ/12 септември 2019 г. на ЦИК и писмено Предложение с вх.№ 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, ОИК Разград

Р Е Ш И:

ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА в публикувания Списък на упълномощени представители на партии/коалиции/местни коалиции или инициативни комитети на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочен за 06 март 2022 г., както следва:

 

собствено, бащино и фамилно име на освободения представител

       № и дата на пълномощното

Мехмед Ридван Мехмед

РЗ-004/26.02.2022

 

собствено, бащино и фамилно име на заявения за публикуване представител

         

          № и дата на пълномощното

         

Назифе Даудова Алиева

                  РЗ-005/05.03.2022

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Зам. председател: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 05.03.2022 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 53-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

  • № 52-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

  • № 51-ЧМИ / 05.03.2022

    относно: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

всички решения