Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 205-МИ
Разград, 26.11.2020

ОТНОСНО: постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова.

В ОИК- Разград е постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова.

Със сигнала се сочи, че Регионален исторически музей - Разград е организационна единица, чрез която общината осъществява културна дейност на територията си, поради което директора на РИМ – Разград се назначава от кмета на община Разград. В качеството си на общински съветник  Таня Тодорова е назначена от кмета на община Разград на длъжността „директор“  на Регионален исторически музей – Разград.

Поради това и съгласно одобрената с Решение № 51 по Протокол № 5 от 11.02.2020 г. на Общински съвет – Разград структура на Община Разград, към Отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“ фигурират „Други дейности по културата“, една от които е РИМ - Разград. В резултат на това е направен извода, че РИМ – Разград като културен институт е част от общинската администрация.

В сигнала се твърди, че РИМ - Разград се ръководи в административно и организационно отношение от кмета на община Разград, като същият е работодател на директора на РИМ – Разград.

Сочи се, че общинския съвет е орган на законодателната власт, а кметът и администрацията – орган на изпълнителната власт и е недопустимо едно и също лице да е и в двата органа като участва при вземането на решения и при тяхното изпълнение. Аргументират се, че в нарушение на разпоредбата на  чл.107а, ал.1, т.4 от Кодекса на труда кметът на община Разград е сключил трудов договор с общинския съветник Таня Тодорова, като съгласно разпоредбите на чл.126, т.12 и чл.330, ал.2, т.7 и т.8 от Кодекса на труда е задължена да уведоми работодателя при възникване на несъвместимост.

Поради тази причина авторът на сигнала счита, че е налице несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова, в качеството й на Директор на регионален исторически музей - Разград.

С решение № 204-МИ/16.11.2020 г. ОИК - Разград с оглед установяване основателността на фактите в сигнала е изискала от Кмета на Община Разград документи. В изпълнение на решението с писмо вх.№ 285/24.11.2020 г. на Кмета на Община Разград са изпратени:

 1. Трудов договор № 6/16.01.2020 г. на Таня Петрова Тодорова, сключени с Кмета на Община Разград,
 2. Длъжностна характеристика на длъжността „Директор“ на Регионален исторически музей – Разград, вариянт 2;
 3. Поименно разписание на длъжностите в общинската администрация на Община Разград и звената към нея;
 4. Устройствен правилник на общинската администрация на община Разград, утвърден със Заповед № 646/01.06.2020 г.;
 5. Структура на общинската администрация и дейностите към нея;
 6. Документи, удостоверяващи статута на РИМ – Разград:
 • Постановление № 153 на МС от 28 юли 2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи.
 • Правилник за устройството и дейноста на РИМ – Разград;
 • Удостоверение № 71 (129) от 12.03.2008 г. за регистрация на културна организация.

     

С уведомление по чл.26, ал.1 от АПК, изх. № 208/16.11.2020 г. ОИК Разград е уведомила Таня Тодорова за постъпилия сигнал и за започналото производство по издаване на индивидуален административен  акт. В качеството й на заинтересована страна, й е предоставена възможност да се запознае с постъпилия сигнал и да изрази становище относно посочените в него факти и обстоятелства. 

С писмо с вх.№ 286/24.11.2020 г. Таня Тодорова е изразила становище. Счита, че сигналът е неоснователен и следва да се остави без уважение, като е изразила следните съображения:

 • С Постановление № 153/28.07.2000 г. историческият музей в Разград е преобразуван в регионален музей с териториален обхват, който надхвърля територията на Разградска община;
 • Съгласно чл.3 от ЗЗРК културните организации са разделени на държавни и общински. Регионалният исторически музей е държавна културна институция, защото е създаден с акт на МС. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка със смесено финансиране съгласно чл.5 от ЗЗРК;
 • В закона за културното наследство е определена националната система по опазването на културното наследство. В тази връзка е предвидено създаването на държавни културни институти какъвто е РИМ – Разград по предложение на Министъра на културата. Министъра на културата е този, който упражнява правото на държавна собственост върху културните ценности (чл.14, ал.1, т.4 от ЗЗРК) съгласува устройствения правилник на РИМ.

Смята, че РИМ като държавна институция и отделно юридическо лице не може да бъде включен в общинската админисктрация по смисъла на глава V от ЗМСМА.

В устройствения правилник за дейността на общинска администрация РИМ не е включен като структурна единица. Назначаването на директора не съставлява самостоятелно и независимо правомощие на кмета на общината.

            Твърди, че РИМ - Разград се финансира ежегодно целево от републиканския бюджет със Закона за държавния бюджет на Република България по предложение на Министъра на културата. Средствата постъпват единствено като трансфер през Община Разград като същите са целеви и кметът не се разпорежда с тях.

 

Видно от трудов договор № 6/16.01.2020 г. Таня Тодорова е назначена на длъжността Директор на Регионален исторически музей – Разград от кмета на община Разград, в качеството му на работодател. Съгласно длъжностна характеристика, разработена и утвърдена на 19.08.2020 г.  същата организира, ръководи, контролира, координира и отчита цялостната дейност на РИМ – Разград като културен и научен институт, провеждащ държавна политика и политиката на община Разград в сферата на културното наследство, включително и чрез регионалната си функция. Реализира културната политика на Община Разград в областта на музейното дело и опазването на паметниците на културата. Организира дейността от позицията на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към кмета на общината, и като работодател, и в съответствие с изискванията на Закон за културното наследство и Закон за защита и развитие на културата, други закони касаещи културните дейности и организации и всички подзаконови нормативни актове, касаещи музейната дейност.

Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Правилник за устройството и дейността на РИМ - Разград. Ръководството на музея се осъществява: административно-организационно от община Разград; методически – от министерството на културата; научно – от специализираните научни институти към БАН. Правоотношенията на директора на музея с кмета на община Разград възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с министъра на културата.

Съгласно Правилника РИМ - Разград се финансира от бюджета на община Разград; целеви средства от републиканския бюджет; реализирани собствани приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и други; защитени проекти по международни и национални програми.

Видно от длъжностното и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и в звената към общинската администрация на Община Разград, както и от Устройствения  правилник на общинската администрация на Община Разград, РИМ - Разград и в частност Директорът на РИМ не фигурира в общинската администрация.

 

След проведеното обсъждане бе внесен проект за решение, че с оглед представените доказателства е налице несъвместимост на заеманата от Таня Петрова Тодорова длъжност „Директор на Регионален исторически музей“  - Разград с качеството й на общински съветник в Общински съвет - Разград, по смисъла на чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА, поради което прекратява предсрочно пълномощията й като общински съветник, след което бе извършено гласуване:

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Гласувал „ЗА”

Гласувал „ПРОТИВ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ралица Стефанова Костова-Цветанова

+

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тодор Илиев Иванов

 

+

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юмгюл Мухарем Ахмедова

+

 

СЕКРЕТАР:

Савина Миткова Ангелова

 

+

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Маринов Инков

+

 

 

Мирослава Дакова Христова

+

 

 

Катинка Петкова Матеева

 

+

 

Силвия Наскова Великова

 

+

 

Николай Христов Драев

 

+

 

Русанка Димитрова Неделчева

 

+

 

Сюлбие Исмаилова Ибрямова

 

+

 

Хубан Евгениев Соколов

+

 

 

Цветелина Ботева Ботева

 

+

 

От извършеното гласуване комисията констатира, че от присъствалите 13 /тринадесет/ члена на ОИК, „ЗА“ проекта на решение са гласували 5 /пет/ члена и „ПРОТИВ“ 8 /осем/ члена, в резултат на което липсва необходимото мнозинство за приемане на решението по смисъла на чл.85, ал.4, изречение първо от ИК.

 

С оглед на т.8 от Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г.  на ЦИК, съображенията на гласувалите „Против“ са, че изнесените в сигнала обстоятелства не отговарят на нормативните изисквания както и на изисканите и представени от община Разград обстоятелства.

РИМ - Разград е ЮЛ, което е създадено с постановление на МС, предвид разпоредбата на чл.9, ал.3, т.1 от ЗЗРК и приложеният акт на МС. Историческият музей е със смесено финансиране, съгласно изискванията на чл.9, ал.3 и ал.4 от ЗЗРК, което се доказва от приложените документи.

Съгласно чл.28, ал.6 от ЗКН правоотношението  с директора на РИМ възниква на база на проведен конкурс от комисия със смесено участие: директори на РИМ, представител на Министерство на културата и представител на общината. Не са правилно посочени в сигнала решенията на съдебните органи. Те са неотносими към настоящия казус.

 

В резултат на гореизложеното и на основание чл.85, ал.4, изречение второ ИК, чл.87, ал.1, т.1  ИК и т.8 от Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК, ОИК Разград

 

 

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ сигнал  с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост, съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл.88 ИК.

 

 

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Зам. председател: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 26.11.2020 в 21:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 206-МИ / 03.12.2020

  относно: Насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против Решение № 205-МИ/26.11.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

 • № 205-МИ / 26.11.2020

  относно: постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова.

 • № 204-МИ / 16.11.2020

  относно: постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова от листата на Коалиция „БСП за България“.

всички решения