Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 213-МИ
Разград, 01.07.2022

ОТНОСНО: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

В Общинска избирателна комисия - Разград с вх. № 391/30.06.2022 г. в 17.10 ч. са получени документи удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание  на които по закон предсрочно са прекратени пълномощията на общински съветник – основание по чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Към приложените документи е депозирано Заявление с вх. № 293/30.06.2022 г. от Радостина Цветанова Иванова, общински съветник от партия „ГЕРБ", с което изразява желанието си бъдат прекратени правомощията ѝ като общински съветник в Общински съвет - Разград, мандат 2019-2023 г.

Комисията констатира, че е налице хипотезата, описана в чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, а именно: пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.                                                                                                                                         

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.24, във връзка с чл.458 от Изборния кодекс и чл.30, ал.7 във връзка с чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, ОИК Разград

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Радостина Цветанова Иванова – общински съветник от партия „ГЕРБ".

Обявява за избран за общински съветник  - Галин Пенчев Парашкевов, следващ в листата на партия „ГЕРБ" кандидат.

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение.

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на Общински съвет Разград и на ЦИК.

Решението на основание чл.30, ал.8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Зам. председател: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 01.07.2022 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 213-МИ / 01.07.2022

    относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

  • № 212-МИ / 23.09.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Сали Хюсниев Салиев - кмет на кметство Ясеновец, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 191-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

  • № 211-МИ / 09.06.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България" Ивайло Георгиев Димитров.

всички решения