21.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 21 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

20.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 20 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

19.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 19 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

18.09.2023

Образец на предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа

 

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатска листа партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, следва да представят в ОИК и данните на кандидатите на технически носител /флаш памет/, в структуриран вид във формат EXCEL. 

Образец на предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа

17.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в  неделя, 17 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

15.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в  петък, 15 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

15.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, местни коалиции и инициативни комитети В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ  ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

ОИК – Разград уведомява, че регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети регистрират и кандидатски листи в Общинска избирателна комисия - Разград на адрес: гр.Разград, бул. "Бели лом" № 37А, стая 106, в сградата на Общинска администрация Разград.

Срокът срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК - Разград за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е както следва: от 09:30 ч. на 19 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 26 септември 2023 г.".

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

или

предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

 1. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

кандидат за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа).

 1. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция или инициативния комитет пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

            Приложими решения: Решение № 2122 -МИ/ 29 август 2023 г. на ЦИК.

14.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 14 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

12.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 12 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

09.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 09 септември 2023 г., от 09:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация на инициативните комитети в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 12 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, които участват в образуването на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Приложими решения:

Решение № 2121-МИ/29 август 2023 г. на ЦИК.

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 14 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

 

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

                      Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

 Приложими решения:

Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 56-МИ / 21.09.2023

  относно: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Осенец, община Разград в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 55-МИ / 20.09.2023

  относно: Постъпило предложение от партия „МИР“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Разград, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г

 • № 54-МИ / 20.09.2023

  относно: Постъпило предложение от партия „МИР“ за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Разград, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения