Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Разград, 22.01.2020

ОТНОСНО: Разглеждане на възражение от Юзджан Джеватов Рамаданов с вх.№ 222/20.01.2020 г. и вземане на решение относно пълномощията на кмета на кметство Киченица Юзджан Джеватов Рамаданов.

  В ОИК – Разград е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет - Разград с вх. № 220/09.01.2020 г. в 10.20 ч., към което е приложен Доклад по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ и Протокол от проведено заседание на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ, Протокол № 1 от проведено заседание на 07.01.2020 г. относно: Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Юзджан Джеватов Рамаданов, документи, удостоверяващи наличието на регистриран търговец.

     С вх.№ 221/15.01.2020 г. в 10.30 ч. в ОИК е депозирано писмо от Общински съвет Разград, с което са представени допълнителни документи и протокол № 2 /14.01.2020 г. от заседанието на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.72, ал.2, т.3 от  ЗПКОНПИ.

     От представените документи ОИК констатира, че Комисията е извършила проверка относно това подадени ли са в едномесечния срок от обявяване на резултатите от местните избори декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ и за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на избраните на изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27.10.2019 г. кметове на кметства в община Разград като лица, заемащи длъжност по §2, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ. Извършена е и проверка за съответствие на декларациите по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.

Комисията е установила, че избраните и положили клетва кметове на кметства са подали декларации съгласно утвърдените образци, както на хартиен, така и на технически носител и  в законоустановения срок.

     С оглед проверката на достоверността на декларираните факти в декларацията за несъвместимост в изпълнение на чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ, комисията е извършила справки в Търговския регистър на Агенция по вписванията, както и в регистъра на кооперациите за всеки един от кметовете на кметства.

    Комисията е установила, че към датата на провеждане на своето заседание 07.01.2020 г. кметът на кметство Киченица Юзджан Джеватов Рамаданов, обявен за избран с Решение №  135-МИ /28.10.2019 г. на ОИК Разград за кмет на кметство с.Киченица, има регистриран ЕТ „ПРОСПЕРИТЕТ – ЮЗДЖАН РАМАДАНОВ“ с ЕИК 202881286, със седалище и адрес на управление: с.Киченица, община Разград, ул.“Бузлуджа“ № 13, видно от приложена служебна справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията. Към 07.01.2020 г. г-н Юзджан Рамаданов е подал заявление за заличаване на ЕТ пред Търговския регистър – извън законоустановения едномесечен срок от обявяването на изборните резултати.

Липсват доказателства, удостоверяващи, че Юзджан Джеватов Рамаданов е предприел необходимите действия за прекратяване на дейноста на фирмата си и че е уведомил за това писмено Председателя на Общинския съвет и ОИК – Разград.

    Приложено е заявление от Юзджан Джеватов Рамаданов до Общински съвет Разград от 10.01.2020 г., с което представя коригираща декларация по ЗПКОНПИ. След направена проверка в Търговския регистър е установено, че ЕТ „ПРОСПЕРИТЕТ – ЮЗДЖАН РАМАДАНОВ“ е заличен търговец от 13.01.2020 г.

     В изпълнение на Решение № 195-МИ/15.01.2020 г. на ОИК - Разград е постъпило възражение от Юзджан Джеватов Рамаданов с вх.№ 222/20.01.2020 г. Същият твърди, че фирмата му ЕТ „ПРОСПЕРИТЕТ – ЮЗДЖАН РАМАДАНОВ“ с ЕИК 202881286, със седалище и адрес на управление: с.Киченица, община Разград, ул.“Бузлуджа“ № 13 не е развивала търговска дейност и че е предприел мерки по заличаването й в предвидения в чл.41, ал.3 от ЗМСМА срок. Същият е представил удостоверение № 5505-16-2/07.01.2020 г. от ТП на НОИ Разград и Заявление А1 от 07.01.2020 г. за вписване на обстоятелства относно ЕТ. Посочените документи са предоставени на ОИК и с документацията, предоставена от Общински съвет - Разград във връзка с проведени заседания на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ.

     От Заявление А1 с вх.№ в Търговския регистър 20200107152734 е видно, че заявителят ЕТ „ПРОСПЕРИТЕТ – ЮЗДЖАН РАМАДАНОВ“, представлявано от Юзджан Джеватов Рамаданов е депозирал искане за заличаване на търговеца на 07.01.2020 г. като към същото няма описани и приложени никакви документи.

    По преписката липсват доказателства, удостоверяващи сезирането на ТД на НАП от страна на Юзджан Джеватов Рамаданов относно изискванията на чл.77 от ДОПК.

    След извършване на анализ на депозираните доказателства ОИК констатира, че г-н Юзджан Рамаданов е в нарушение на изискванията на чл.41, ал.1 и ал.3 от ЗМСМА като същият е осеществявал търговска дейност по смисъла на Търговския закон и не е предприел необходимите действия за прекратяване на дейноста и уведомяване писмено за това Председателя на Общински съвет – Разград и ОИК Разград. В подадената декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, същият не е декларирал, че е развивал дейност като едноличен търговец в таблица № 20.

    Разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА предвижда кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Разпоредбата на чл.42, ал.1, т.9 от ЗМСМА указва, че пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно при нарушаване на забраните по чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

 Съгласно утвърдената съдебна практика, без правно значение е дали лицето, избрано за кмет фактически е осъществявало търговска дейност и дали е получавало възнаграждение за това, тъй като въведената с нормите на чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА забрана е формална. Смисълът на императивното ограничение в тези норми е да се предотврати всяка потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при изпълнението на длъжността.

Не е изпълнено и второто кумулативно предвидено условие в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – в едномесечен срок от обявяване на изборния резултат да са уведомени писмено председателят на ОбС – Разград и ОИК – Разград. Неизпълнението на това изискване е самостоятелно основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство.

Не може да се приеме, че неизпълнението на второто кумулативно предвидено изискване в разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателя на ОбС, е незначително отклонение от предвиденото задължение. Това е така, защото в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА не се съдържат други условия, за да настъпят неблагоприятните последици по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.

Неизпълнението на което и да е от двете кумулативно предвидени изисквания в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА води до предсрочно прекратяване на пълномощията на лицето, което не е съобразило своето поведение с тях.

Предвид гореизложеното и на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.5 и т.9 от ЗМСМА,  поради допуснато от Юзджан Джеватов Рамаданов нарушение на чл.41, ал.1 и ал.3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия - Разград

РЕШИ:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Юзджан Джеватов Рамаданов, кмет на кметство с.Киченица, община Разград, област Разград.
 2. Анулира издадено удостоверение на Юзджан Джеватов Рамаданов с № 129/28.10.2019 г., издадено от ОИК- Разград.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Административен съд Разград в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 22.01.2020 в 19:57 часа

Календар

Решения

 • № 202-МИ / 11.09.2020

  относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

 • № 201-МИ / 16.07.2020

  относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

 • № 200-МИ / 14.07.2020

  относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения